Warranty services

1. To receive information:
Maintenance service – 01
We have a Call Center - the focal point of the entire record needs and opinions of customers.
Please call us:
        Hotline: (084) 08 38 444 929
        Fax: (084) 08 38 422 370
        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Working time: Monday – Friday, from 8:00 to 18:00
Response time: less than 04 hours when receiving customers’ opinions via document, fax or phone.


2. Handling:
Directly with customers or via Teamviewer.
Time to resolve the problem: within 12 hours.
In case of software errors cause the system to stop, Lac Viet commits to resolve the issue not more than 03 working days.


3. Errors resolved
Technical support staff will notify the customers after the error is resolved.
Call Center Department will contact and receive customers’ opinions about the error handling process.
In addition, customers can visit the error handling process at each customer’s site (error information, content, who resolved the error, completion time, resolved place...)

Financial Account Docs

Bàn về tái cơ cấu... Hiện nay, Việt Nam đã có những quy định cụ thể về chế độ kế toán và thuế giá trị gia tăng cho...
Có phải cấp chứng... Doanh nghiệp trước khi chi trả thu nhập cho người lao động, phải khấu trừ thuế TNCN theo quy định. Khi...
Nghị định...   01/07/2016 - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn...
Hạch toán đối... Rất nhiều quan điểm về việc hạch toán những khoản truy thu thuế và phạt thuế. Vậy hạch toán thế...
Cách xử lý khi... Các công trình xây dựng thường có thời gian xây dựng dài ngày nên việc xác định doanh thu được thực...