Logo

Hợp nhất dữ liệu đa chi nhánh - AccNetERP

 

Phân hệ Hợp nhất dữ liệu đa chi nhánh của AccNetERP:

- Đáp ứng yêu cầu công ty có mô hình đa cấp, đa chi nhánh có nhiều nơi làm việc khác nhau, cung cấp báo cáo cho cấp từng đơn vị thành viên và tự động hợp nhất dữ liệu cho toàn công ty theo đơn vị kinh doanh (Business Unit).

- Đáp ứng yêu cầu hợp nhất dữ liệu của công ty có nhiều chi nhánh, nhiều cấp.

- Cung cấp tùy chọn 3 mô hình (cấp độ) hợp nhất dữ liệu khác nhau tùy theo nhu cầu doanh nghiệp:

+ Chỉ hợp nhất các Báo cáo tài chính

+ Hợp nhất tất cả báo cáo từ tổng hợp đến chi tiết với hệ thống mã danh mục thiết lập thống nhất trong các đơn vị thành viên.

+ Hợp nhất tất cả các báo cáo từ tổng hợp đến chi tiết với hệ thống mã danh mục thiết lập khác nhau trong các đơn vị thành viên. Cho phép sử dụng cùng hoặc khác đồng tiền hạch toán, cùng hoặc khác niên độ kế toán,…

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP