Logo

Báo cáo quản trị AccNet MAC - AccNetERP

 

Phân hệ Báo cáo quản trị AccNet MAC của AccNetERP cho phép người dùng xây dựng các báo cáo quản trị phức tạp dưới dạng các báo cáo dựng sẵn (Re-built) trên nền Excel bằng cách kết hợp những dữ liệu có sẵn trong AccNet với nguồn dữ liệu bên ngoài của Excel thông qua dịch vụ truy xuất dữ liệu ACNXL Services.

Phân hệ Báo cáo quản trị AccNet MAC là một dịch vụ cung cấp một phương thức truy xuất nhanh chóng những dữ liệu cơ sở do hệ thống AccNet cung cấp thông qua các bảng tính Excel. Dịch vụ này được cung cấp dưới dạng các hàm, và được đăng ký tự động vào môi trường Excel dưới dạng Add-ins.

Dựa trên một môi trường rất quen thuộc là Microsoft Excel, người dùng sử dụng dịch vụ này để truy xuất những dữ liệu cơ bản của AccNet kết hợp với nhiều nguồn dữ liệu khác của Excel để tạo ra các báo cáo quản trị theo ý muốn.

Báo cáo chỉ được xây dựng một lần và sẽ được sử dụng cho nhiều kỳ báo cáo.

Một số báo cáo quản trị tiêu biểu:

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 2 phương pháp (trực tiếp và gián tiếp).

- Thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu.

- Báo cáo lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban.

- Báo cáo phân tích kết quả kinh doanh: So sánh kế hoạch với thực tế, so sánh tốc độ phát triển qua nhiều tháng, quý, năm.

- Bộ báo cáo: Phân tích báo cáo tài chính, phân tích bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ,…

ke-toan-quan-tri-erp-accnet

 

 Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP