Logo

Thông tin lãnh đạo - AccNetERP

Thông tin lãnh đạo – EIS: Tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách cô đọng dưới dạng các chỉ số và trực quan dưới dạng biểu đồ.

Hệ thông tin lãnh đạo của AccNetERP cung cấp 23 chỉ tiêu tài chính đánh giá:
- Hiệu quả hoạt động kinh doanh
- Tình hình và khả năng thanh toán
- Hiệu quả đầu tư và cơ cấu vốn
Biểu đồ phân tích tỷ lệ:
- Cơ cấu vốn, nợ, tài sản
- Cơ cấu doanh thu, giá vốn, lãi gộp theo nhóm sản phẩm, ngành nghề kinh doanh, phân loại khách hàng, vị trí địa lý...
- Cơ cấu chi phí theo loại phí, phòng ban, trung tâm chi phí
- Cơ cấu quỹ, hàng tồn kho, tài sản cố định
Hệ thông tin lãnh đạo của AccNetERP cung cấp biểu đồ phân tích biến động theo thời gian:
- Doanh thu, giá vốn, lãi gộp theo thời gian
- Chỉ số tài chính theo thời gian
Và biểu đồ so sánh thực tế so với kế hoạch.

hethongtinlanhdao erp

 

 

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP