Logo

Kế toán tổng hợp – AccNetBA

 

- Ghi nhận bút toán nhật ký của các loại nghiệp vụ phát sinh khác, cập nhật sổ cái, tự động tạo các bút toán định kỳ, in báo cáo tài chính, các loại sổ sách kế toán.

- Tự động tạo bút toán khóa sổ cuối kỳ cho các tài khoản doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

- Tự động sinh ra các bút toán định kỳ gồm: bút toán thường xuyên, bút toán phân bổ và kết chuyển định kỳ. Giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu đối với các bút toán có tính chất lặp đi lặp lại giống nhau một cách thường xuyên.

- Cập nhật sổ cái và khôi phục cập nhật sổ cái các nghiệp vụ phát sinh được nhập liệu từ các phân hệ khác.

- Cung cấp các báo cáo tài chính, báo cáo Thuế theo đúng quy định mới nhất của Bộ Tài chính.

- Cung cấp các sổ sách kế toán từ tổng hợp đến chi tiết theo hai hình thức: nhật ký chung và chứng từ ghi sổ.

 

Ke-toan-tong-hop-AccNet9-BA

Kế toán tổng hợp – AccNetBA