Logo

Quản lý Hóa đơn tự in - AccNetC

 

Phần mềm kế toán Cloud AccNetC cho phép doanh nghiệp có thể tự in hóa đơn và chủ động trong việc quản lý hóa đơn tự in của mình theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và thông tư 153/2010/TT-BTC, thông tư 200/2014/TT-BTC
Quy trình phát hành hóa đơn tại doanh nghiệp được thực hiện trên 
phần mềm kế toán Cloud AccNetC như sau:

- Lập quyết định áp dụng hóa đơn.

- Khởi tạo mẫu hóa đơn.

- Lập thông báo phát hành hóa đơn.

- Các chức năng quản lý hóa đơn khác: bảng kê hủy hóa đơn, bảng kê xóa hóa đơn, hóa đơn chưa sử dụng...

 

Quan-ly-hoa-don-tu-in-AccNetC

Quản lý Hóa đơn tự in - AccNetC