Logo

Quản lý tiền - AccNetC

 

- Quản lý các dữ liệu phát sinh liên quan đến thu và chi tiền trong doanh nghiệp. Bao gồm quản lý tiền gởi ngân hàng và tiền mặt tại quỹ, tiền hạch toán hay các loại nguyên tệ khác. Lập dự toán ngân sách, theo dõi biến động của lưu chuyển tiền tệ.

- Quản lý chặt chẽ các phát sinh thu, chi, tồn quỹ chi tiết đến từng tài khoản tiền gởi ngân hàng và tiền mặt tại quỹ.

- Quản lý tiền quỹ bằng tiền hạch toán và nguyên tệ gốc.

- Tự động tính toán và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Báo cáo tập hợp phát sinh thu chi theo từng phương thức thu chi.

- Hiển thị số dư tức thời tồn quỹ khi nhập liệu.

- Cung cấp đầy đủ các mẫu chứng từ thu, chi và các sổ chi tiết như sổ nhật ký, sổ quỹ.

- In báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo mẫu (trực tiếp & gián tiếp) và theo lý do thu chi đặc thù của doanh nghiệp.

 

Quan-ly-tien-AccNetC

 Quản lý tiền - AccNetC