Logo

Quản lý bán hàng - AccNetERP

Phân hệ Quản lý bán hàng của AccNetERP hỗ trợ:
- Quy trình xử lý đơn đặt hàng: Báo giá -> Tạo đơn hàng -> Xuất Kho -> Giao hàng -> Xuất hoá đơn.
- Chính sách giá, chính sách chiết khấu đầy đủ, linh hoạt, dễ cập nhật.
- Các yếu tố của một chính sách bao gồm:
  + Mặt hàng: cấu hình, kích thước, màu sắc.
  + Khách hàng: điều khoản thanh toán, phương thức thanh toán, phương thức vận chuyển, kho.
- Kiểm tra hạn mức công nợ, số lượng sẵn sàng bán ngay trên đơn hàng.
- Dành sẵn hàng cho đơn hàng theo các phương pháp:
  + FIFO (First In, First Out): Hàng nhập trước ưu tiên xuất trước.
  + FEFO (First Expired, First Out): Hàng hết hạn trước, ưu tiên xuất trước.
  + LIFO (Last In, First Out): Hàng nhập sau cùng, ưu tiên xuất trước.
- Giao hàng một hoặc nhiều lần, đến nhiều địa điểm khác nhau trên cùng một đơn hàng.
- Kiểm soát giao hàng thừa, thiếu, vượt định mức.
- Quản lý bán hàng theo hợp đồng.
- Quản lý bán hàng thu tiền ngay.
- Xuất hàng nhiều lần ra hoá đơn 1 lần, xuất hoá đơn hàng loạt cho các đơn hàng.
- Theo dõi doanh số, tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng.
- Thống kê đơn hàng, phân tích bán hàng đa chiều:
  + Mặt hàng: Nhóm mặt hàng, mặt hàng, kích thước, màu sắc.
  + Khách hàng: Khách hàng, nhóm, phân loại khách hàng; nhân viên bán hàng.
  + Vị trí địa lý: Quốc gia, tỉnh thành, quận huyện, khu vực.
  + Điều khoản bán hàng: Điều khoản thanh toán, phương thức thanh toán; phương thức vận chuyển.
  + Thời gian: So sánh theo thời gian…
  + Tỷ lệ: Tỷ lệ % trên tổng số.
  + Đối tượng khác: Ngành nghề kinh doanh; phòng ban, trung tâm chi phí; hợp đồng.
- Nhóm (Top ...) các mặt hàng, khách hàng, nhân viên bán hàng... có doanh số, lãi gộp cao/thấp nhất.
- Tích hợp hoàn toàn với các phân hệ khác.

 

Donhangban accnetcerp

 

ke-toan-ban-hang