Logo

Quản lý hóa đơn tự in - AccNetERP

Phân hệ Quản lý hóa đơn tự in của Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP cho phép tự in hóa đơn và chủ động trong việc quản lý phát hành hóa đơn theo quy định (Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 153/2010/TT-BTC, và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Quy trình quản lý hóa đơn tự in tại doanh nghiệp được thực hiện trên phần mềm AccNetERP như sau:

- Lập quyết định áp dụng hóa đơn

- Khởi tạo mẫu hóa đơn

- Lập thông báo phát hành hóa đơn

- Các chức năng quản lý hóa đơn tự in khác: Bảng kê hủy hóa đơn, bảng kê xóa hóa đơn, hóa đơn chưa sử dụng...

quan-ly-hoa-don

 

Phần mềm AccNetC for ERP Trading còn hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 

Quan-ly-hoa-don-tinh-hinh-su-dung-hoa-don

 

 

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP