Logo

Quản lý mua hàng - AccNetBA

 

- Ghi nhận các nghiệp vụ về mua hàng hóa hay mua dịch vụ, thanh toán cho người bán, xử lý hàng mua trả lại, giảm giá, cấn trừ công nợ hóa đơn,… báo cáo phân tích về công nợ phải trả, tình hình mua hàng, thuế GTGT đầu vào.

- Lập sổ chi tiết công nợ phải trả và bảng cân đối công nợ phải trả theo tiền hạch toán và nguyên tệ gốc.

- Lựa chọn phương pháp theo dõi công nợ theo từng tài khoản công nợ: Chi tiết hóa đơn hay tổng hợp đối tượng.

- Theo dõi công nợ chi tiết theo từng hóa đơn, hợp đồng, công trình, đề án,…

- Tính tuổi nợ phải trả với số ngày trong chu kỳ linh hoạt.

- Tự động phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn hàng mua theo tỷ lệ số lượng hoặc giá trị.

- Quản lý danh mục dịch vụ và in báo cáo mua dịch vụ.

- Tính và tự động lập các bảng kê Thuế GTGT đầu vào.

- Bảng kê Thuế nhập khẩu và theo dõi Thuế GTGT hàng nhập khẩu.

- Hiển thị số dư công nợ phải trả ngay trong màn hình nhập liệu thanh toán nhà cung cấp.

- Mua hàng thu tiền ngay: Cho phép chi tiền và in phiếu chi ngay trong màn hình nhập kho.

- Mua hàng không thông qua Kho.

 

Quan-ly-mua-hang-AccNet9-BA

Quản lý mua hàng – AccNetBA