Logo

Quản lý tài sản cố định – AccNetBA

 

- Quản lý thông tin chi tiết đời sống của từng tài sản cố định từ khi về đến doanh nghiệp cho đến khi được thanh lý. Giúp tính, trích và phân bổ khấu hao vào chi phí tự động hàng tháng. In bảng trích khấu hao, tạo bút toán trích khấu hao kết chuyển tự động vào kế toán tổng hợp.

- Quản lý tài sản cố định theo nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, thời gian khấu hao, giá trị khấu hao, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng,…

- Theo dõi lý do tăng giảm TSCĐ, tình trạng TSCĐ.

- Tính, trích và phân bổ khấu hao vào chi phí tự động hàng tháng. Lên bảng tính khấu hao, tạo bút toán trích khấu hao kết chuyển tự động vào kế toán tổng hợp.

 

Quan-ly-tai-san-co-dinh-AccNet9-BA

Quản lý tài sản cố định – AccNetBA