Logo

Quản lý tài sản cố định - AccNetERP

- Phân hệ Quản lý tài sản cố định hỗ trợ quản lý thông tin chi tiết của từng tài sản cố định.

- Phân chia tài sản cố định theo: Loại TSCĐ, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng.

- Ghi nhận đầy đủ các nghiệp vụ tăng, giảm tài sản cố định.

- Trích khấu hao TSCĐ theo kỳ, quí, năm.

- Phương pháp khấu hao: Khấu hao đường thẳng, khấu hao nhanh, khấu hao theo tỷ lệ, khấu hao theo sản lượng.

- Quản lý công cụ dụng cụ.

- Quản lý tài sản cố định cho thuê.

- Phân hệ Quản lý tài sản cố định quản lý linh kiện chi tiết của TSCĐ, theo dõi lịch bảo trì và đưa ra kế hoạch bảo trì cho từng linh kiện.

- Ứng dụng mã vạch (Barcode) trong công tác kiểm kê TSCĐ.

TSCD accnetc erp

 

 Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP