Logo

Quản lý tiền - AccNetERP

Phân hệ quản lý tiền của AccNetERP hỗ trợ:

- Lập phiếu thu, phiếu chi và in trực tiếp từ hệ thống.
- Thu, chi, tồn quỹ theo đồng tiền gốc và đồng tiền hạch toán.
- Xem số dư tồn quỹ ngay trên từng nghiệp vụ thu chi.
- Thiết lập chế độ xét duyệt trên từng nghiệp vụ.
- Thiết lập tài khoản mặc định theo từng loại nghiệp vụ.
- Trong phân hệ quản lý tiền, người làm kế toán có thể dự toán thu, chi theo từng lý do thu chi, báo cáo chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch.
- Tổng hợp tình hình thu, chi theo tài khoản đối ứng.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo hai hình thức: Trực tiếp và gián tiếp.

ke-toan-tien-ngan-sach

 Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP