Logo
Xem toàn bộ tài nguyên

Có phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động không?

Doanh nghiệp trước khi chi trả thu nhập cho người lao động, phải khấu trừ thuế TNCN theo quy định. Khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động có bắt buộc phải cấp chứng từ khấu trừ thuế không?Khi nào thì phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân, và có bắt buộc phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động không. 

Tại Điều 25, Khoản 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế như sau:

“Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, “

Doanh nghiệp trước khi chi trả thực hiện khấu trừ thuế của cá nhân ở rất nhiều hình thức thu nhập như :

Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ đầu tư vốn
Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
Thu nhập từ trúng thưởng…
Hầu hết các khoản thu nhập cá nhân, đều được tính theo thuế suất cụ thể, trên toàn bộ thu nhập. Chỉ có thu nhập từ tiền lương tiền công, là trong kỳ cơ quan chi trả tạm thời khấu trừ tiền thuế tính trên thu nhập từ tiền lương, tiền công được chi trả trong tháng. Cuối năm, người lao động phải căn cứ vào thu nhập thực tế của mình, số thuế đã khấu trừ… quyết toán trên toàn bộ thu nhập từ tiền lương tiền công trong năm

Tại Điều 25, Khoản 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về chứng từ khấu trừ thuế như sau:

“a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:

b.1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

……

b.2) Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.”

Theo quy định trên thì:

Cá nhân có hợp đồng ngắn hạn, hoặc không có hợp đồng lao động có quyền yêu cầu doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ theo từng lần phát sinh hoặc cấp chứng từ khấu trừ thuế một lần cho nhiều lần khấu trừ trong 1 năm

Chỉ những cá nhân có hợp đồng lao động dài hạn, có nhu cầu quyết toán thuế từ tiền lương, tiền công mới phải cấp chứng từ khẩu trừ thuế :

Cá nhân ký hợp đồng lao động dài hạn, không có số thuế bị khấu trừ thì không cấp chứng từ khấu trừ thuế
Cá nhân ký hợp đồng lao động dài hạn, có số thuế bị khấu trừ trong năm, nhưng không có nhu cầu quyết toán thuế, không yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế, thì không phải cấp chứng từ khấu trừ thuế
Cá nhân ký hợp đồng lao động dài hạn, ủy quyền cho cơ quan chi trả quyết toán, không phải cấp chứng từ khấu trừ thuế
Cá nhân ký hợp đồng lao động dài hạn, có số thuế bị khấu trừ trong năm, thuộc đối tượng tự quyết toán với cơ quan thuế, thì được cấp một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế
Ví dụ 1: Ông Q ký hợp đồng dịch vụ với công ty X để chăm sóc cây cảnh tại khuôn viên của Công ty theo lịch một tháng một lần trong thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014. Thu nhập của ông Q được Công ty thanh toán theo từng tháng với số tiền là 03 triệu đồng. Như vậy, trường hợp này ông Q có thể yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ theo từng tháng hoặc cấp một chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến tháng 12/2013 và một chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến tháng 04/2014.

Ví dụ 2: Ông R ký hợp đồng lao động dài hạn (từ tháng 9/2013 đến tháng hết tháng 8/2014) với công ty Y. Trong trường hợp này, nếu ông R thuộc đối tượng phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế và có yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thì Công ty sẽ thực hiện cấp 01 chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến hết tháng 12/2013 và 01 chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến hết tháng 8/2014.

Lưu ý:

Doanh nghiệp phải theo dõi và làm báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu BC8/AC và mẫu CTT25/AC.

Ban biên tập nội dung phần mềm kế toán theo Centax

 

Những thông tin được xem nhiều nhất:

 

Tin tức